หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
 
 
 
 

พัฒนาแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ของระบบนิเวศก์เกิดคุณคาสูงสุดอย่างมีระบบ

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติเพื่อรองรับการเกษตร
 
 
 

ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรมาตรฐานปลอดภัย

สร้างงาน อาชีพรายได้ให้แก่ชุมชนประชาชนจากฐานการเกษตร ภูมิปัญญาและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก

พัฒนาระบบการขนส่ง เส้นทางคมนาคมต่างๆ โครงสร้างพื้นฐาน
 
 
 

พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบการศึกษาทุกระดับเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

เสริมสร้างความมั่งคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อย
 
 
 

พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการเชิงรุก

พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากรภาครัฐและปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ

เตรียมความพร้อมสู่สากลเชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัด
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

การสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 1,524,025 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10