หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงบัว
วิสัยทัศน์ อบต.บึงบัว
'' การศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี สังคมมีสุข
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ''
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว
อ.วชิรบารมี
จ.พิจิตร
1
2
3
 

 
 


 
 
 

 
 
 
 
 
พจ0023.3-ว382 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว381 พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1245 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว380 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว379 ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว378 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการ ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว373 1-ขอส่งเรื่องคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว373 2-ขอส่งเรื่องคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว373 3-ขอส่งเรื่องคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว373 4-ขอส่งเรื่องคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว373 5-ขอส่งเรื่องคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2563 ]