สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สมาชิกสภาอบต. ] 
      
         
    นายประทีป  ช่อชั้น    
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง    
         
นายรังสรรค์  สารุ       นางนาริสา  ลุนหวิทยานนท์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว
         
นายพาน  ดาวลาย       นายจอง  เขียวสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 1       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 1
         
นางสาวยุพา  วิมล       นายสกล  สาทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ 2       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ 3
         
นายสุริยัน  ทองยัน       นายแสง  พลีใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ 3       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ 4
         
นายบุญเลิศ  จงธรรม       นายสมบุญ  นาคนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ 4       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ 5
         
นายอนันต์  สิงห์ลอ       นายพนม  เครือทัต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 5       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 6
         
นายตำหนิ  โพธิ์ศรี       นายชัชวาล  อ่วมแก้ววงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 7       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 7
         
      นายไพรศาล  ศิริพฤกษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 8       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 8
         
นางจันทร์ธีรา  มังคุด       นายบุญฤทธิ์  กุลน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 9       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 9
         
นายจ้อย  วิมล       นายบุญรอด  แก้วย้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 10       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 10
         
นางสมสวย  แสงทวี       นายอานนท์  ช้างทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 11       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ที่ 11
         
นายโกศล  กระจ่างจันทร์       นายสมศักดิ์  นิลสนธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ 12       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ 12
         
นายเดชา  เทพนาคิน       นายสุชาติ  ภู่สุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ 13       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว หมู่ 13

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว
12 หมู่ 1 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ :056-619925 Email :
info@buengbua.go.th
Copyright 2011.buengbua.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design